LEES
Risk & Compliance ESG & Duurzaam financieren

De SFDR en de Taxonomie verordening: (comply or) explain 

Datum:27 november 2021

In de afgelopen maanden hebben we een reeks artikelen gepubliceerd over de verschillende onderdelen van de SFDR Regulatory Technical Standards (SFDR RTS), ook bekend als Level II SFDR. 

Op 22 oktober 2021 hebben de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's) hun "Final Report on Draft Regulatory Technical Standards" gepubliceerd. Wat is de relatie tussen de SFDR RTS en de Level 1 Taxonomy Regulation, die op 1 januari 2022 van kracht wordt? En hoe kun je je hierop voorbereiden? 

Definitieve publicatie niveau II SFDR 

De definitieve RTS SFDR heeft tot doel te komen tot een “one single rulebook” voor duurzaamheidsgerelateerde informatie. Een “one single rule book” heeft u in principe met deze publicatie. Er is namelijk een geconsolideerde tekst bijgevoegd. Voor het complete beeld moet je echter zelf nog enige puzzelstukjes bij elkaar zoeken. Zo moet je bijvoorbeeld het template voor het PAI Statement alsook de toelichting daarop uit een eerdere versie tevoorschijn toveren. Deze draft RTS bevat de eisen en de toelichting voor precontractuele als periodieke productinformatie, zowel voor de informatie die u op grond van de SFDR moet publiceren als de informatie uit de Taxonomie verordening (TR). 

De oorspronkelijke ingangsdatum van de RTS voor de SFDR was 10 maart 2021. Dit is vorig jaar via een Supervisory Statement uitgesteld naar 1 januari 2022. Vervolgens heeft de Europese Commissie (EC) bij brief van 8 juli 2021 aangegeven dat 1 januari 2022 ook niet haalbaar is gebleken. Daarom is de inwerkingtreding nu opnieuw uitgesteld, naar 1 januari 2023. 

Tot die tijd raden we je aan om alvast als proef de templates voor artikel 8 en 9 SFDR, die in deze RTS zijn te vinden, te vullen. Een waarschuwing vooraf: je kunt hierbij problemen ondervinden. Het toepassen van het comply or explain principe kan hierbij behulpzaam zijn, waarbij de nadruk hoogstwaarschijnlijk op explain komt te liggen. 

Taxonomie verordening niveau I 

Naast de inwerkingtreding van de draft RTS is er nog een ander belangrijk onderwerp: de inwerkingtreding van de level I tekst van de TR. De hoop en verwachting was dat er inmiddels ook – al dan niet via deze draft RTS – duidelijkheid zou komen over hoe je om moet gaan met de verplichtingen op productniveau onder level 1 TR. De TR verlangt namelijk dat je vanaf 1 januari 2022 product gerelateerde informatie publiceert en let goed op of achter het artikel TR of SFDR staat: 

Grijze producten 

Artikel 7 TR vereist dat voor grijze producten onder de SFDR, de artikel 6 SFDR producten, een verplichte standaardzin wordt toegevoegd aan de precontractuele informatie. Deze zin geeft aan dat in dit product geen beleggingen zijn opgenomen die voldoen aan de vereisten van de TR. 

Lichtgroene en donkergroene producten 

Artikel 5 van de Taxonomie verordening vereist dat voor artikel 9 SFDR producten die (voor een deel) beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan klimaatmitigatie of klimaatadaptie extra informatie moet worden opgenomen in de precontractuele informatie. Kort gezegd dient aangegeven te worden in hoeverre er sprake is van een “environmentally sustainable activity” onder de TR (ook wel Taxonomy-aligned genoemd). 

Voor artikel 8 SFDR producten die ook duurzame beleggingen doen én (voor een deel daarvan) beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan klimaatmitigatie of klimaatadaptie, moet je ook die extra informatie opnemen. Artikel 6 TR bepaalt namelijk dat artikel 5 TR op deze producten van toepassing is. Dus ook voor deze producten moet aangegeven worden in hoeverre er sprake is van een “environmentally sustainable activity” onder de TR. Daarnaast geldt voor alle artikel 8 SFDR producten dat zij op grond van de TR een verplichte zin op moeten nemen in de precontractuele informatie net zoals bij grijze producten, alleen uitgebreider. 

Het probleem? Je dient voor lichtgroene en donkergroene producten informatie te verstrekken, terwijl de screeningscriteria om vast te kunnen stellen in hoeverre er sprake is van een environmentally sustainable activity nog niet definitief zijn. 

Daarnaast zijn er een hoop bedrijven (investee companies) bij wie u de vereiste informatie moet gaan ophalen (nog) niet verplicht om die informatie te verschaffen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf niet beursgenoteerd is, minder dan 500 werknemers telt of omdat ze niet in Europa zijn gevestigd. 

Maar ook voor die bedrijven die die informatie wel moeten publiceren ontstaat er een mismatch. Terwijl je vanaf 1 januari 2022 aan moet gaan geven welke activiteiten Taxonomy aligned zijn, hoeven de bedrijven (waarin je investeert) per 1 januari 2022 alleen aan te geven of ze Taxonomy-eligible zijn. Taxonomy eligible? Jazeker taxonomy eligible! 

Zonder er inhoudelijk te veel op in te willen gaan… Taxonomy eligible is een minder vergaande eis; zoiets als “het zou goed kunnen dat dit straks ook taxonomy aligned is – eis”. Pas op zijn vroegst per 1 januari 2023 hoeven deze bedrijven aan te geven of de activiteiten ook daadwerkelijk Taxonomy-aligned zijn. 

Hoe kun je aan deze vereiste voldoen? 

Een oplossing zou kunnen zijn om gebruik te maken van schattingen, ofwel ‘estimates’. In de draft RTS zoals hiervoor aangehaald staat dat op het moment dat data nog niet voorhanden is, je data van derden mag gebruiken, waaronder dataproviders. Deze dataproviders zullen net zo goed genoodzaakt zijn om gebruik te maken van schattingen op het moment dat de data die benodigd is (nog niet) voorhanden is. 

Een ander veelgehoord alternatief is om, bij het transparant maken van deze eis, aan te geven dat er geen investeringen in zitten die taxonomy aligned zijn, dus 0%. Strikt genomen kan dit ook misleidend zijn. Want of dat het geval is, is net zomin vast te stellen als het tegenovergestelde. 

Ons advies? Welke van de hiervoor genoemde oplossingen je ook kiest, zorg ervoor dat je duidelijk bent. Geef aan waarom je gebruik hebt gemaakt van schattingen of waarom je 0% rapporteert. Maak duidelijk welke informatie nog ontbreekt voor het voldoen aan de vereisten van de Taxonomie verordening en geef tegelijkertijd aan dat, zodra de informatie wel beschikbaar is, je deze zult publiceren (en kom die belofte na). Ook hier raden wij dus aan om het comply or explain principe toe te passen. Of zullen we het vanaf nu het explain principe noemen? 

Meer weten? 

Kun jij ondersteuning gebruiken bij het identificeren of implementeren van (aankomende) ESG regelgeving, zoals de SFDR en Taxonomie Verordening? We vertellen je graag meer over de vereisten en hun impact op jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op.