LEES
Risk & Compliance

AIFMD II - Publicatie van officiële teksten

Datum:27 maart 2024

Op 26 maart 2024 is de definitieve tekst van AIFMD II gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De gepubliceerde Europese richtlijn met nummer 2024/927 wijzigt op onderdelen de huidige AIFM-richtlijn (AIFMD) alsmede de ICBE-richtlijn.

In december 2023 hebben we in een nieuwsbericht kort de belangrijkste wijzigingen van AIFMD II geschetst. In dit item zullen we ons met name richten op de tijdschema's en strategische beslissingen die beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) en beheerders van icbe's in de komende periode kunnen nemen om ervoor te zorgen dat compliance tijdig voldoet aan de gewijzigde regelgeving.

Achtergrond en tijdlijnen 

Ondanks dat uit een in 2020 uitgevoerde evaluatie bleek dat de AIFMD naar behoren functioneert en de doelstellingen ervan zijn gerealiseerd, is besloten toch een aantal aanpassingen in de AIFMD door te voeren. Daarnaast wordt ook de ICBE-richtlijn op onderdelen aangepast om beter aan te sluiten op soortgelijke eisen uit de AIFMD.

Na een in november 2021 door de Europese Commissie gepubliceerd voorstel voor aanpassing van beide richtlijnen, hebben de afgelopen jaren onderhandelingen plaatsgevonden met het Europees Parlement en de Europese Raad. Dit heeft in november 2023 geresulteerd in de publicatie van een compromistekst dat AIFMD II wordt genoemd.

De definitieve tekst van AIFMD II, zoals op 26 maart 2024 in het EU Publicatieblad gepubliceerd, is nagenoeg gelijk aan de compromistekst van november 2023. De beperkte verschillen zien alleen op tekstuele elementen en de nummering van de verschillende (ingevoegde) onderdelen.

Aangezien AIFMD II een Europese richtlijn is, zijn alle EU-lidstaten verplicht om hun nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de vereisten voor beheerders van abi's en icbe's aan te passen. Deze aanpassingen moeten voor 16 april 2026 zijn doorgevoerd en op die datum moeten alle marktdeelnemers die onder de (gewijzigde) regelgeving vallen hieraan voldoen. Alleen de regels met betrekking tot (wijzigingen in) periodieke fondsrapportage worden een jaar later van kracht.

Implementatiefase

 Aangezien de finale teksten van AIFMD II pas recentelijk zijn gepubliceerd, is het niet de verwachting dat wetgevers in de verschillende EU landen op korte termijn al voorstellen voor implementatie in nationale wetgeving zullen publiceren.

Beheerders van as en icbe's kunnen echter al beginnen met het overwegen van verschillende strategische keuzes.

Interessante vraagstukken voor beheerders van beleggingsinstellingen zijn bijvoorbeeld:

  • Kan en wil de beheerder één van de nieuwe toegestane nevendiensten (zoals het verlenen van diensten aan securitisatie SPV’s of het beheren van benchmarks) gaan verlenen en welke stappen moeten dan gezet worden om tijdig aan de hieraan gestelde vereisten te voldoen?
  • Gaat de beheerder gebruik willen maken van de mogelijkheid dat de beheerde beleggingsinstellingen kredieten verstrekken en welke impact heeft de EU-richtlijn inzake kredietservicers en kredietkopers (2021/2167) op deze activiteit?
  • Voldoet de onderneming aan de nieuwe eis van (tenminste) twee full time bestuurders of zal de samenstelling van de directie in de komende periode aangepast moeten worden?
  • Over welke liquiditeitsmanagementtools wil de beheerder van open-end beleggingsinstellingen of icbe’s kunnen beschikken en wat is ervoor nodig om deze adequaat te implementeren?

Tenslotte

In dit nieuwsitem is een update gegeven van de stand van zaken rondom AIFMD II en van de strategische vragen die beheerders van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s zich kunnen gaan stellen.

In een vorig nieuwsitem hebben wij reeds een overzicht gegeven van alle belangrijke wijzigingen die AIFMD II met zich meebrengt. In de komende periode zullen wij dieper ingaan om een aantal van deze wijzigingen en de impact die deze zullen hebben op beheerder van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s.

Mocht je meer informatie willen over dit onderwerp of over andere onderwerpen omtrent de AIFMD- of ICBE-richtlijn, dan kan Projective Group – Risk & Compliance je daarbij van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op.