LEES
Risk & Compliance Nieuws

Een kort overzicht van de MiFID Quick Fix

Datum:29 december 2022

De Europese Commissie (EC) heeft op 26 februari 2021 de richtlijnMiFID Quick Fix ("MiFID Quick Fix") gepubliceerd. Uiterlijk 28 november 2021 moeten de lidstaten de richtlijn hebben omgezet in nationale implementatiewetgeving. Vervolgens moeten zij de MiFID Quick Fix-regels vanaf 28 februari 2022 toepassen. De MiFID Quick Fix bevat vrijstellingen en aanpassingen van een aantal bepalingen uit MiFID II. In dit nieuwsitem beschrijven wij kort welke wijzigingen van de MiFID II-vereisten er zullen zijn voor beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen. De meeste wijzigingen zien op de dienstverlening aan professionele cliënten.

Waarom een snelle oplossing?

Wat opvalt is dat er dat al een herzieningsprocedure van MiFID II/MiFIR is. De EC heeft hiervoor al een consultatie uitgevoerd en ook ESMA is al bezig met de evaluatie van MiFID II/MiFIR. Waarom wordt er dan toch op korte termijn een ‘Quick Fix’ van MiFID II doorgevoerd? Dit heeft te maken met het noodherstelpakket van de EC: Next Generation EU.

Het herstelplan moet zorgen voor het economisch herstel van de Europese lidstaten na de pandemie. Hiervoor is het van belang dat er voldoende financiële middelen op de financiële markten worden aangetrokken. De EC heeft daarom gekeken welke bepalingen uit MiFID II kunnen worden aangepast zodat de nalevingskosten van beleggingsondernemingen worden verminderd en eventuele concurrentieverstoringen weggenomen kunnen worden, terwijl er ook rekening wordt gehouden met de beleggersbescherming. De MiFID Quick Fix is dus bedoeld om te zorgen voor verlichting van aantal MiFID II-bepalingen voor beleggingsondernemingen, waarbij ook het economisch herstel van de EU wordt ondersteund.

Een kort overzicht van de MiFID Quick Fix

De MiFID Quick Fix bevat een aantal vrijstellingen en aanpassingen van MiFID II. Hieronder bespreken wij in het kort de meest relevante wijzigingen voor beleggingsdienstverleners.

  1. Vrijstelling van kostentransparantieverplichting: Er komt een vrijstelling van de kostentransparantieverplichting wanneer er beleggingsdiensten worden verleend aan professionele cliënten. Deze uitzondering geldt echter niet als er beleggingsadvies of vermogensbeheer wordt verleend. Professionele beleggers die beleggingsadvies- of vermogensbeheerrelaties aangaan, beschikken namelijk niet noodzakelijkerwijs over voldoende kennis en ervaring, aldus de EC.
    Elektronische Informatieverstrekking aan cliënten: MiFID II bepaalt dat informatie aan cliënten 
  2. Elektronische informatieverstrekking aan cliënten: MiFID II bepaalt dat informatie aan cliënten standaard op papier wordt verstrekt. Onder voorwaarden kan dit via een duurzame drager of via de website worden gedaan. Om de communicatie met cliënten (en hiermee dus het beleggingsproces) te vergemakkelijken, zorgt MiFID Quick Fix ervoor dat de elektronische verstrekking van informatie aan cliënten de standaard wordt. Wel geldt voor niet-professionele cliënten dat zij mogen verzoeken om de informatie toch op papier te ontvangen.
  3. Vrijstelling periodieke rapportage: De EC vindt dat periodieke rapportages nutteloos zijn voor in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten. Er is gebleken dat deze partijen de rapportages niet lezen en snelle beleggingsbeslissingen nemen in plaats van een beleggingsstrategie op de lange termijn te volgen. MiFID Quick Fix bevat daarom een vrijstelling van de verplichting om periodieke rapportages te verstrekken aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten. Voor professionele cliënten geldt dat zij ervoor kunnen kiezen om deze rapportages toch te ontvangen.
  4. Vrijstelling van kosten-batenanalyse bij overstappen naar een ander product: Vermogensbeheerders of beleggingsadviseurs moeten nu een kosten-baten analyse maken bij het doorvoeren van een switch van producten in een portefeuille van een cliënt. Dit betekent dat zij de verplichting hebben om de nodige informatie over de kosten en baten van de wissel van de producten in te winnen en te analyseren. Een dergelijke procedure wordt als te belastend ervaren ten aanzien van professionele cliënten, vooral nu dit type cliënt vaak de neiging heeft om frequent te wisselen van producten. Via de MiFID Quick Fix komt er dus een vrijstelling van deze verplichting voor professionele cliënten, alleen moeten zij wel de optie hebben om te kiezen voor een dergelijke analyse.
  5. Vrijstelling van productgovernancevereisten: De MiFID Quick Fix bevat een vrijstelling van de product governance-vereisten voor bepaalde obligaties. Het gaat om ‘recht toe recht aan’ obligaties, zonder ingebedde derivaten. In de obligatie mag wel een clausule inzake vervroegde aflossing zitten (‘make whole-clausule’). De EC stelt dat dergelijke obligaties doorgaans worden beschouwd als veilige en eenvoudige producten die geschikt zijn voor retail beleggers. Daarnaast worden in aanmerking komende tegenpartijen geacht voldoende kennis van financiële instrumenten te hebben. Er komt daarom ook een vrijstelling van de product governance-vereisten op financiële instrumenten die uitsluitend onder hen worden verhandeld of verspreid. Dit zal dan alleen relevant zijn wanneer beleggingsondernemingen ‘execution only’ diensten verlenen aan in aanmerking komende tegenpartijen, aangezien dergelijke cliënten als professionele cliënten worden beschouwd in geval van een beleggingsadvies- of vermogensbeheerrelatie.
  6. Research small- en midcapbedrijven: Onder MiFID II moeten brokers een aparte prijs in rekening brengen voor research. Zij mogen deze informatie niet gratis verstrekken aan beleggingsondernemingen. Dit wordt ook wel unbundling van de researchkosten genoemd. Om investeringen in small-en midcapbedrijven in de financiële markten te stimuleren, komt de MiFID Quick Fix met een apart regime voor de verstrekking van research over small- en midcapbedrijven door brokers aan beleggingsondernemingen. Onder bepaalde voorwaarden wordt het daardoor mogelijk voor beleggingsondernemingen om gebundelde researchdiensten van brokers te ontvangen.

Doel bereikt?

Hoewel de MiFID Quick Fix bedoeld is om beleggingsondernemingen verlichting te geven van een aantal MiFID II-vereisten, is het maar de vraag of dit in de praktijk ook zo zal zijn. De meeste wijzigingen zien alleen op de beleggingsdienstverlening aan professionele cliënten. Dat betekent dat niet alle beleggingsondernemingen gebruik kunnen maken van de vrijstellingen. Om gebruik te kunnen maken van die vrijstellingen, zullen beleggingsondernemingen de nodige acties moeten ondernemen. Denk hierbij aan het doorvoeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering, de informatievoorziening en de cliëntenovereenkomsten. Na deze acties zal de MiFID Quick Fix een (kleine) verlichting kunnen bieden aan beleggingsondernemingen die diensten verlenen aan professionele beleggers.

Wat is de volgende stap?

De MiFID Quick Fix zal in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd moeten worden. Op dit moment is er nog geen (concept) implementatiewet beschikbaar, maar waarschijnlijk zal er eerst een consultatie van de voorgestelde implementatiewet volgen. Het is dan de bedoeling dat MiFID Quick Fix vanaf 28 februari 2022 van toepassing wordt. Na de MiFID Quick Fix is het voorlopig nog niet klaar met alle wijzigingen. Als gezegd, staat de geplande herziening van MiFID II/MiFIR nog op de agenda. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer weten?

Heb je vragen over de implementatie of reikwijdte van regelgeving zoals MiFID II? Onze juridische consultants helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Wil je meer leren over MiFID II compliance in jouw praktijk? Volg dan onze MiFID II Awareness e-learning.