LEES
Risk & Compliance

Nieuwe regels voor de incasso-industrie ook relevant voor servicers en kredietverstrekkers

Datum:6 maart 2023


Er komen nieuwe regels om de kwaliteit van de incasso dienstverlening te verbeteren en misstanden te voorkomen. Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in werking. Deze wet verplicht incassobureaus om zich te registreren in een speciaal incassoregister. Ook gaan er verschillende nieuwe vereisten gelden.

Scope

De nieuwe wetgeving geldt voor alle private partijen die (buitengerechtelijke) incassowerkzaamheden verrichten. Bedrijven die vorderingen kopen en dan incasseren vallen ook onder deze regels.

De nieuwe regels gelden niet voor het incasseren van eigen vorderingen. Als het incasseren van vorderingen wordt uitbesteed aan derden dan zijn de regels dus wel van toepassing op de onderneming die de incassowerkzaamheden verricht.

Wat houden de nieuwe regels in?

Er komt een registratieplicht voor ondernemingen in een incassoregister. Opname in het register wordt mogelijk als er voldoende aannemelijk gemaakt kan worden dat de onderneming kan voldoen aan de gestelde eisen en de bestuurders betrouwbaar zijn. Het register wordt beheerd door Dienst Justis (bekend van de uitgifte van de Verklaring omtrent Gedrag). De Inspectie Justitie & Veiligheid gaat toezicht houden op deze nieuwe regels.

Voor de incassodienstverlening gelden de volgende verplichtingen:

  • Personen belast met de incassowerkzaamheden dienen vakbekwaam te zijn;
  • De opbouw van de vordering is inzichtelijk en begrijpelijk;
  • Eisen aan generieke communicatie;
  • Eisen aan een deugdelijke administratie;
  • Een klachten- en geschillenbeslechtingsprocedure;
  • Werknemers moeten betrouwbaar en integer zijn.
  • Registratieplicht en de gevolgen

Voor ondernemingen die onder de reikwijdte vallen is het na inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening verplicht om zich te registreren. Het zonder registratie aanbieden of verrichten van incassodiensten is daarna een economisch delict.

In de Wki zijn daarnaast civielrechtelijke consequenties opgenomen. De eisen uit deze wet hebben gevolgen voor de vordering ten gunste van de schuldenaar. Incassokosten zijn niet verschuldigd bij een niet-geregistreerd bureau. Ook is de schuldenaar niet verplicht te betalen als het incassobureau niet geregistreerd staat. Hiermee wordt een belangrijke prikkel gecreëerd voor zowel de schuldenaar als de schuldeiser om het register te raadplegen.

Samenhang met de Wft

Voor servicers die al beschikken over een vergunning om te bemiddelen in krediet geldt er geen vrijstelling. Ook voor hen is een registratie in het incassoregister verplicht. In lagere regelgeving zal worden opgenomen dat eisen uit de Wft naast de eisen uit de Wki kunnen bestaan. Servicers die incassowerkzaamheden verrichten in het kader van het beheer van krediet zullen straks zowel aan de eisen uit de Wft als aan de eisen uit de Wki moeten voldoen.

Inwerkingtreding en overgangsregeling

De wet is al goedgekeurd door de eerste en tweede kamer, maar moet nog in werking treden. Na vertragingen en uitstel is de verwachte ingangsdatum nu 1 maart 2024.

Voor ondernemingen die al incassowerkzaamheden uitvoeren gaat een overgangsregime gelden. Zij krijgen een jaar de tijd om aan de eisen te voldoen en in die periode de registratie te verkrijgen.

Wat kun je nu al doen?

Als je incassowerkzaamheden uitvoert voor klanten, dan zijn de nieuwe regels op jou van toepassing. De wet is nu aangenomen en de onderliggende regels zijn in concept beschikbaar. U kunt nu al uw generieke communicatie herzien en controleren of uw medewerkers voldoen aan de gestelde competentie-eisen.

Besteed je incassowerkzaamheden uit, dan is het belangrijk om in de toekomst te controleren of je uitbestedingspartner over de vereiste registratie beschikt. Het is verstandig om de registratie ook als eis op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst.

Meer weten?

Projective Group helpt je graag met de naleving van wettelijke verplichtingen. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de registratie in het incassoregister, of bij het naleven van de nieuwe eisen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wil je op de hoogte blijven van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor financiële instellingen? We houden je op de hoogte in onze maandelijkse Risk & Compliance nieuwsbrief.