LEES
Risk & Compliance

Ontwikkelingen rondom de UBO

Datum:17 mei 2024

Op 17 april 2024 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de UBO. In dit artikel gaan we kort in op de brief.

UBO onder de Wwft: 25% of meer

Sinds 2018 kwalificeert een natuurlijk persoon als UBO als die persoon meer dan 25% van het eigendom of zeggenschap heeft. Dus exact 25% van het eigendom leidt nu niet tot het zijn van UBO.

In het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering1 verandert dit en kwalificeert een natuurlijk persoon als UBO bij 25% of meer van het eigendom dan wel zeggenschap. Met andere woorden, onder het nieuwe voorstel leidt exact 25% van het eigendom of zeggenschap dus wel tot het zijn van UBO. De minister van Financiën waarschuwt ddat naar verwachting een aantal juridische entiteiten hun inschrijving in het UBO-register zal moeten herzien

Stand van zaken UBO-register

Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de publieke toegang tot het UBO-register een ernstige inmenging vormt in het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Op dezelfde dag ging een brief 3 uit van de Minister van Financiën met de boodschap dat de Kamer van Koophandel tot nadere besluitvorming geen geen informatieverstrekkingen uit het register zal verzorgen.


In navolging van de uitspraak van het Hof van Justitie is de oorspronkelijke bepaling in de AMLD4 herzien en moet nu een legitiem belang worden aangetoond voor personen of organisaties om toegang te krijgen tot dat UBO-register. Er komt nog een nieuwe, uniforme werkwijze rondom de invulling van het begrip ‘legitiem belang’. Hoe dan ook, geen legitiem belang betekent dat je geen informatie mag ontvangen uit het UBO-register.

Als work-around vroegen financiele instellingen de klant om de bevestiging van inschrijving in het UBO-register te overleggen. Hiermee kon het UBO-register toch worden gecheckt en een aparte UBO-verklaring was dan niet meer nodig.

Deze work-around is binnenkort niet meer nodig. Een Wwft-instelling kan per 1 juni 2024 een gewaarmerkt uittreksel van de registratie in het UBO-register opvragen bij zijn klant, mits er sprake is van een legitiem belang bij de Wwft-instelling. De klant kan dit uittreksel zelf opvragen bij het UBO-register. Opvragen kopie inschrijving UBO-register is niet meer voldoende.5

Terugmeldplicht in ere hersteld?

Vanwege de sluiting van het UBO-register op 22 november 2022 is toen ook de terugmeldplicht tot nader order opgeschort.6

In zijn brief zegt de Minister dat zolang een Wwft-instelling het UBO-register niet kan raadplegen, en derhalve ook geen discrepanties kan constateren, die instelling ook geen terugmelding kan doen. Voorts zegt de Minister dat zodra een Wwft-instelling weer toegang heeft tot informatie uit het UBO-register, de terugmeldplicht wel weer van toepassing is. Onduidelijk is of het verkrijgen van een uittreksel van de registratie in het UBO-register betekent dat de Wwft-instelling toegang heeft tot informatie uit het UBO-register en dat daarmee de terugmeldplicht in ere wordt hersteld.

Opvallend is dat met het terugkomen van de terugmeldplicht ook maatregelen zullen worden getroffen om de vele onbruikbare terugmeldingen te voorkomen. Van alle terugmeldingen die zijn gedaan tot de datum van opschorten, leidde namelijk 81% niet tot wijzigingen in het UBO-register.

Vragen

Heb je vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

  1. Dit pakket bestaat uit een verordening voor de oprichting van de nieuweEU-antiwitwasautoriteit (AMLA), een zesde antiwitwasrichtlijn (AMLD6), een nieuwe verordening met rechtstreeks toepasselijke regels inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AMLR), en een herziening van de verordening uit 2015 betreffende informatie die moet worden toegevoegd aan geldovermakingen (TFR).
  2. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 477, nr. 99
  3. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 31 477, nr. 84
  4. Analyse en opvolging van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het UBO-register
  5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 477, nr. 99
  6. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 31 477, nr. 85