LEES
Risk & Compliance

Regulatory Update: de aandachtspunten voor Q2 2023

Datum:3 mei 2023

Projective Group volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van Ruler houden we alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen we welke impact de wijzigingen hebben en vertalen we de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van onze klanten.

Met welke ontwikkelingen moet jij rekening houden? In onze Regulatory Updates geven we ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel lichten we een aantal ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal toe.

Terugblik

Welke wet- en regelgeving is recent in werking getreden?

 • Per 1 januari 2023 dienen alle beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die aan niet-professionele beleggers worden aangeboden over een essentieel informatiedocument (EID) te beschikken. Voor beheerders die voorheen verplicht waren een document met essentiële beleggersinformatie (EBI) te verstrekken, verviel per 1 januari 2023 de EBI-verplichting.
 • Op 1 januari 2023 zijn nieuwe beloningsregels van kracht geworden voor financiële ondernemingen in Nederland.
 • Op 31 maart 2023 hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) het besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 gepubliceerd. Op toezichthouders zijn de noodzakelijke wijzigingen geïnventariseerd (onder meer dat de raad van bestuur kennis moet hebben van ESG en DORA, indien van toepassing) en in de Beleidsregel opgenomen.

Er zijn ook wijzigingen doorgevoerd als reactie op veranderingen in nationale en Europese wet- en regelgeving.

De aangepaste Beleidsregel geldt vanaf 1 april 2023.

EBA Richtsnoeren inzake onboarding klanten op afstand

In september 2020 heeft de Europese Commissie (EC) haar Digital Finance Strategy gepubliceerd. Dit document beschrijft een strategische doelstelling voor digitale financiering in de EU. Daarnaast identificeert de EC prioriteiten en gerelateerde acties om consumenten en bedrijven in staat te stellen te profiteren van digitale financiering en tegelijkertijd hun risico’s te beperken.

Als onderdeel hiervan heeft de commissie de European Banking Authority (EBA) verzocht om richtsnoeren op te stellen voor de toepassing van de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) bij de onboarding van klanten op afstand. Deze richtsnoeren stellen gemeenschappelijke EU-normen vast voor de ontwikkeling en implementatie van CDD-processen. De richtsnoeren behandelen de volgende onderwerpen:

 • de stappen die financiële ondernemingen moeten volgen bij het kiezen van adequate en betrouwbare instrumenten voor onboarding van klanten op afstand;
 • de stappen die financiële ondernemingen moeten volgen als zij de onboarding uitbesteden; en
 • het beleid, de procedures en controles die een financiële onderneming moet hebben als de CCD-maatregelen op afstand worden uitgevoerd.

Kortom zullen Wwft-instellingen die gebruik maken van tooling voor onboarding op afstand na moeten gaan of hun werkwijze conform deze richtsnoeren is. De richtlijnen zijn nu vertaald en zullen vanaf 2 oktober 2023 van toepassing zijn .

Herziening richtsnoeren MiFID II-geschiktheidsvereisten

ESMA heeft haar richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen uit 2013 geactualiseerd. De richtsnoeren zijn relevant voor banken en beleggingsondernemingen die diensten op het gebied van vermogensbeheer of beleggingsadvies verlenen en beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s die MiFID nevendiensten (beleggingsadvies of vermogensbeheer) verlenen.

In 2020 hebben de toezichthouders uit verschillenden lidstaten gezamenlijk onderzocht of beleggingsondernemingen aan de MiFID II geschiktheidseisen voldoen. Hieruit bleek dat de meeste beleggingsondernemingen wel voldoen aan de eisen die al onder MiFID II golden, maar in mindere mate aan de nieuwe vereisten in MiFID II.

Daarom heeft ESMA haar richtsnoeren met betrekking tot de MiFID-geschiktheidseisen uit 2013 geactualiseerd. Ook zijn ze meer in overeenstemming gebracht met de richtsnoeren inzake passendheid en execution only, en met de herziene gedelegeerde verordening MiFID II over het thema duurzame financiering.

De richtsnoeren uit 2013 zijn aangevuld met de vereisten uit MiFID II. Onder andere de volgende onderwerpen zijn nader uitgewerkt:

 • De vereiste om rekening te houden met de kosten en complexiteit van gelijkwaardige producten;
 • De kosten en baten bij het veranderen van belegging; en
 • Geschiktheidsrapporten.

Daarnaast zijn de richtsnoeren aangevuld met informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren die uitgevraagd moeten worden bij de klant. De uitbreiding gaat over de volgende onderwerpen:

 • Verzameling van informatie van cliënten over duurzaamheidsvoorkeuren;
 • Duurzaamheidsvoorkeuren beoordelen; en
 • Organisatorische vereisten.

De vertalingen van de richtsnoeren zijn op 3 april 2023 gepubliceerd. Dit betekent dat de richtsnoeren op 3 oktober 2023 in werking treden.

Verordening directe betalingen (Instant Payments)

Op 26 oktober 2022 heeft de EC een voorstel voor een verordening gepubliceerd om de beschikbaarheid en het gebruik van Instant Payments (IPs) in euro te bevorderen. Begin 2022 was slechts 11% van alle overmakingen in euro binnen de EU instant. Het voorstel moet IPs in de hele EU betaalbaar en veilig maken, zonder belemmeringen in de verwerking.

Het voorstel wijzigt Verordening (EU) No 260/2012 en Verordening (EU) 2021/1230 en is van toepassing op betaaldienstverleners.

Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

 • Betalingsdienstverleners die overmakingen in euro aanbieden, moeten al hun cliënten IPs in euro aanbieden;
 • De kosten voor IPs in euro moeten gelijk zijn aan of lager zijn dan de kosten voor niet-onmiddellijke overmakingen (‘non-instant payments’) in euro;
 • Aanbieders van IPs in euro moeten de dienst aanbieden waarbij de overeenstemming tussen het rekeningnummer (“IBAN”) en de naam van de begunstigde van de betaling wordt gecontroleerd. Ook moet, voordat de betaler toestemming geeft voor de transactie, gewaarschuwd worden als er een verschil bestaat, aangezien dit op fraude zou kunnen wijzen;
 • Aanbieders van IP's in euro moeten een geharmoniseerde sanctiescreeningprocedure volgen. Deze moet gebaseerd zijn op dagelijkse controles van hun eigen klanten aan de hand van EU-sanctielijsten, terwijl voor normale overmakingen de controles per transactie worden uitgevoerd.

De veranderingen zullen geleidelijk van kracht worden. De nieuwe regels zullen naar verwachting op zijn vroegst eind 2023 ingaan. 

EBA-advies over niet-bancaire leningen

Begin 2021 heeft de EC de EBA om advies gevraagd over niet-bancaire kredietverlening. In 2022 volgde het adviesrapport van de EBA, met hierin enkele voorstellen.

Het advies van de EBA richt zich op het aanpakken van de risico's van niet-bancaire kredietverlening vanuit prudentieel, consumentenbeschermings-, antiwitwas- en antiterrorismefinancieringsperspectief (AML/CFT), macroprudentieel en microprudentieel perspectief. Er wordt gewezen op de noodzaak van verdere harmonisatie van de regelgeving. De EBA heeft de risico's van niet-bancaire kredietverlening in kaart gebracht en een aantal voorstellen gedaan om deze aan te pakken. De EBA stelt voor om:

 • Te zorgen dat consumenten ook beschermd worden als zij krediet krijgen van innovatieve financiële deelnemers. EBA stelt voor om:
  • De openbaarmakingsvereisten aan te scherpen en ervoor te zorgen dat ze eerlijk, effectief en geschikt zijn voor nieuwe vormen van kredietverlening;
  • De vereisten voor kredietwaardigheidsbeoordeling aanscherpen, om ervoor te zorgen dat deze in het belang van de consument wordt uitgevoerd;
 • De bepalingen inzake vergunningverlening te versterken;
 • De identificatie van de prudentiële eisen en de toezichthoudende verantwoordelijkheden bij grensoverschrijdende dienstverlening te verduidelijken;
 • Alle niet-bancaire kredietverstrekkers onder het EU-brede AML/CTF-kader te stellen; en
 • De monitoring- en rapportagekaders te verbeteren.

De mogelijke regels zullen naar verwachting niet voor 2025 van kracht worden .

Van welke andere opkomende wetten en regels moet je je bewust zijn?

In ons volgende artikel op Regulatory Update zullen we de volgende ontwikkelingen nader toelichten:

 • Nieuwe regels voor klimaat- en milieurisico's
 • AIFMD herziening en aanpassing van icbe's

Als je er zeker van wilt zijn dat je ons volgende artikel op Regulatory Update niet mist, kun je je aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief Risk & Compliance .

Op maat gemaakte Regulatory Update

Wij hopen dat dit artikel je een beeld heeft gegeven van de ontwikkelingen van Q2 2023. Wil je er zeker van zijn dat je niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels). Dan ontvan je ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met actualiteiten, wetswijzigingen, publicaties van toezichthouders en consultaties. Deze rapportage is volledig toegespitst op jouw organisatie en activiteiten. Zo ben je tijdig op de hoogte van aankomende wetswijzigingen en kom je niet voor verrassingen te staan.