LEES
Risk & Compliance

Regulatory update: de aandachtspunten voor Q4 2023

De Risk & Compliance specialisten van Projective Group volgen de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van onze compliance software Rulerhouden we alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen we welke impact de wijzigingen hebben en vertalen we de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van onze klanten.

Met welke ontwikkelingen moet jouw organisatie rekening houden? In onze Regulatory Updates geven we ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel lichten we een aantal ontwikkelingen toe.

Datum:15 november 2023

Terugblik

Welke wetten en regels zijn onlangs in werking getreden? 

 • Op 25 juli 2023 is de gedelegeerde verordening sterke cliëntauthenticatie in werking getreden. Deze gedelegeerde verordening wijzigt de gedelegeerde verordening 2018/389 die uitzonderingen geeft op het beginsel van sterke cliëntauthenticatie.  
 • Op 2 oktober 2023 zijn de EBA-richtsnoeren over onboarding van klanten op afstand in werking getreden. Deze richtsnoeren beschrijven de stappen die financiële instellingen moeten nemen om te voldoen aan de verplichtingen die gelden bij het uitvoeren van initiële customer due diligence (CDD) waarbij geen fysiek contact plaatsvindt.
 • Op 3 oktober 2023 zijn de herziene ESMA-richtsnoeren inzake MiFID II-geschiktheidsvereisten in werking getreden. De herziene richtsnoeren vullen de richtsnoeren uit 2013 aan, o.a. op het gebied van het uitvragen van duurzaamheidsvoorkeuren.  

Regulatory Update

Verbetering rapportages bedrijfspensioenvoorziening (IORPs)  

In 2018 heeft EIOPA een besluit gepubliceerd over de informatie die verstrekt moet worden door IORPs via de nationale toezichthouders aan EIOPA. EIOPA heeft in het voorjaar van 2023 een consultatie gehouden en publiceerde op 10 februari 2023 het herziene besluit. Het aangepaste besluit richt zich primair op nationale toezichthouders van de verzekeringssector. Indirect heeft de regelgeving betrekking op (beroeps)pensioenfondsen en PPI's. Met het herziene besluit worden lancunes ten aanzien van de rapportage van bedrijfspensioenvoorziening (IORP's) verbeterd:  

 • Meer informatie over nieuwe risico's en nieuwe gebieden;
 • Inconsistenties die in het huidige besluit zijn vastgesteld, zijn opgelost; en
 • Waar relevant wordt de informatieverstrekking afgestemd op de EIOPA XBRL-taxonomie release 2.8.0.

EIOPA heeft het huidige besluit gewijzigd door de volgende informatie toe te voegen:

 • Informatie over derivaten om de verschillende soorten risico's te beoordelen en hoe dit de bedrijfspensioenvoorziening-risico’s beïnvloedt;
 • Informatie over de cash flow;
 • Doorkijkgegevens op hoog niveau over beleggingen van IORPs in icbe’s;
 • Detaillering van de NACE-code, waardoor risico's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) beter kunnen worden beoordeeld.  

Het gewijzigde besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2025.

EBA richtsnoeren voor de benchmarking van diversiteit en de loonkloof tussen mannen en vrouwen  

EBA heeft op 24 april 2023 haar concept richtsnoeren inzake het benchmarken van diversiteit en de loonkloof tussen mannen en vrouwen gepresenteerd. Deze richtsnoeren introduceren een nieuw rapportageformat hiervoor.  

De richtsnoeren specificeren de informatie die door banken en categorie 1 en 2 beleggingsondernemingen aan toezichthouders moet worden verstrekt over de diversiteitspraktijken en de gegevens over de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

In totaal bevatten de richtsnoeren 11 bijlagen op basis waarvan de volgende informatie moet worden verstrekt:

 • Vragenlijst diversiteitsbenchmarking
 • Leeftijd en geslacht van de uitvoerende bestuurders
 • Samenstelling van comités

 • Leeftijd en geslacht van niet-uitvoerende bestuurders
 • Nieuw benoemde uitvoerende bestuurders
 • Nieuw benoemde niet-uitvoerende bestuurders
 • Bedrijfsregio's en geografische herkomst
 • Opleidingsachtergrond

 • Professionele achtergrond
 • Diversiteitsbeleid
 • Benchmarking van loonverschillen tussen mannen en vrouwen

De richtsnoeren treden drie maanden na publicatie in alle EU-talen in werking. Ondernemingen hoeven naar verwachting pas in 2025 voor het eerst te rapporteren op basis van gegevens van 2024. 

Herziening Richtlijn hypothecair krediet (MCD)  

De EU-richtlijn hypothecair krediet (Mortgage Credit Directive, “MCD”) zal mogelijk worden aangepast. De EBA wil de MCD herzien en stelt voor om:

 • Precontractuele en reclame-informatievereisten te beoordelen;
 • Ervoor te zorgen dat de regels voor openbaarmaking van informatie geschikt zijn voor digitale kanalen;
 • Aanvullende maatregelen in te voeren wanneer kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om kredietwaardigheid te beoordelen;
 • Op kredietnemers gebaseerde maatregelen in te voeren in de informatie die aan consumenten wordt verstrekt; en
 • Een EU-brede definitie van 'groene hypotheken' vast te stellen.

Vooralsnog is er geen concreet voorstel voor aanpassing gedaan. Het is de verwachting dat de EC het eerste kwartaal van 2024 met een voorstel komt. Eventuele aanpassingen zullen waarschijnlijk niet voor 2026 in werking treden.

Verordening inzake AML/CFT  

Op 20 juli 2021 heeft de EC een aantal wetgevingsvoorstellen ter consultatie gepubliceerd, waaronder de Verordening inzake AML/CFT. De onderhandelingen hierover tussen de Raad en het EP vinden momenteel nog plaats.

Het wetgevingspakket beoogt de Europese regels voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. In deze nieuwe verordening worden de huidige bepalingen uit de AML-richtlijn overgeheveld naar de verordening. Bovendien worden er een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht om te komen tot meer harmonisatie en samenhang bij de toepassing van de AML/CFT-regels in de hele EU. De volgende onderwerpen worden gewijzigd:

 • Onderwerp en toepassingsgebied, inclusief lijst van meldingsplichtige entiteiten 
 • Intern beleid, controles en procedures 
 • Klantenonderzoek
 • Beleid ten aanzien van derde landen 
 • Politically exposed persons (PEPs)
 • Gebruik van derden en uitbesteding
 • Informatie over UBO
 • Rapportageverplichting
 • Bescherming van data

De regelgeving zal naar verwachting op zijn vroegst in 2026 van kracht worden.

Aanpassingen gedelegeerde verordening over risico-retentie eisen voor securitisaties  

Op 12 april 2022 heeft de Europese bankenautoriteit (EBA) haar final draft RTS gepubliceerd over de risico-retentie eisen voor securisaties. Deze final draft RTS stelt in overeenstemming met art. 6(7) van de Securitisatie Verordening eisen voor initiators, sponsors en oorspronkelijke kredietverstrekkers (betrokken bij een securitisatie transactie). Op 10 juli 2023 heeft de Europese Commissie (EC) de concept gedelegeerde verordening gepubliceerd.

Het is essentieel dat de belangen van entiteiten die bij een securitisatie betrokken zijn met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Om dat te bereiken dienen de initiator, sponsor of oorspronkelijke kredietverstrekker een minimum belang van 5% aan te houden van de materiële netto economische blootstelling. Een groot deel van de bepalingen die waren opgenomen in de vorige gedelegeerde verordening over risico retentie (uit 2018) worden overgenomen. Daarnaast worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo zijn er bepalingen opgenomen over een vergroot mandaat voor de EBA over risico retentie, deze volgen de wijzigingen van de Securitisatie Verordening via Verordening 2021/557.

Voorbeelden zijn:

 • De voorwaarden voor risico retentie in het geval van traditionele non-performing exposures (NPE) securitisaties;
 • De impact van te betalen vergoedingen op risico-retentie eisen;
 • De expertise van de servicer in NPE securitisaties;
 • Verduidelijking van de synthetische excess spread;
 • Retentie bij hersecuritisaties; en 
 • Uitgegeven schuldbewijzen voor eigen gebruik.

Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in de bestaande bepalingen om consistent te blijven met het mandaat uit art. 6(7) Securitisatie Verordening en bepaalde aspecten verder te verduidelijken.

De aanpassingen zullen naar verwachting eind 2023 van kracht worden.

Vooruitblik

Met welke aankomende wet- en regelgeving moet u nog meer rekening houden?  

In ons volgende Regulatory Update artikel lichten wij onder andere de volgende ontwikkelingen uitgebreider toe:

 • Anticorruptierichtlijn; en 
 • Particuliere beleggingsstrategie.

Als je op de hoogte wilt blijven van onze Regulatory Update artikelen, kun je je hieronder inschrijven voor onze maandelijkse Risk & Compliance nieuwsbrief.

Vraag een Regulatory Update aan

Wij hopen dat dit artikel je een beeld heeft gegeven van de ontwikkelingen van Q4 2023. Wil jeer zeker van zijn dat je niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update  aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels). Je ontvangt dan ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met actualiteiten, wetswijzigingen, publicaties van toezichthouders en consultaties. Deze rapportage is volledig toegespitst op jouw organisatie en activiteiten. Zo ben je tijdig op de hoogte van aankomende wetswijzigingen en kom je niet voor verrassingen te staan.

Onze specialisten bespreken samen met jou de mogelijke impact voor jouw organisatie en denken mee over eventuele vervolgstappen en de praktische invulling hiervan. Ook kunnen zij helpen met een plan van aanpak voor de aanpassing van beleid en procedures, zodat je altijd in control blijft. Voor meer informatie kun je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.