LEES
ESG & Duurzaam financieren Risk & Compliance

Alle ogen zijn gericht op CSRD, maar hoe zit het met Taxonomy Regulation?

Datum:15 februari 2024

Regelmatig wijzen nieuwsberichten, blogs en podcasts op het nieuwe ESG-modewoord: Corporate Sustainability Reporting Directive, kortweg CSRD.
Begrijpelijk, want het heeft nogal wat voeten in de aarde om je organisatie voor te bereiden op zo'n transformatie. Maar hoe zit het met andere ESG-vereisten die hand in hand gaan met de CSRD? Als je de CSRD-vereisten vanuit een ander perspectief bekijkt, komt een ander belangrijk ESG-onderwerp aan het licht: Taxonomy Regulation,kortweg TR. Nieuwe vereisten? Nee, niet direct. Maar intensiever voor bedrijven die onder de CSRD vallen? Absoluut.  

Waarom? Laten we het uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Samenhang van CSRD en TR in duurzaamheidsrapportage

Stel je voor dat je een vermogensbeheerder bent die onder de reikwijdte van de CSRD valt. Bij het opstellen van de duurzaamheidsverklaring onder de CSRD kom je een koppeling tegen tussen CSRD en TR door het lezen van de eerste (van de 12!) European Sustainability Reporting Standard, ESRS, ESRS 1 bevat de algemene vereisten voor de duurzaamheidsverklaring.  

In deze ESRS wordt uitgelegd dat de duurzaamheidsverklaring de informatie moet bevatten overeenkomstig artikel 8 TR - en bijbehorende gedelegeerde verordeningen - die de inhoud en andere modaliteiten van deze informatie specificeren. Bovendien wordt uitgelegd dat deze informatie afzonderlijk identificeerbaar moet zijn in deze verklaring. Meer specifiek moet de informatie met betrekking tot elk van de in het TR gedefinieerde milieudoelstellingen samen worden gepresenteerd in een duidelijk herkenbaar onderdeel van het milieugedeelte van de duurzaamheidsverklaring.  

De volgorde van de duurzaamheidsverklaring onder CSRD moet dus uit 4 delen bestaan:  

1. algemene informatie, 

2. milieu-informatie met inbegrip van de informatie overeenkomstig artikel 8 van de TR,  

3. sociale informatie en 

4. governance informatie. 

Wat moet deze vermogensbeheerder volgens de Taxonomy Regulation bekendmaken en wat moet er dus worden toegevoegd aan de duurzaamheidsverklaring?

Laten we eens kijken.

Artikel 8 Taxonomy Regulation

Artikel 8 TR is van toepassing op zowel financiële ondernemingen (zoals deze vermogensbeheerder, maar ook bijvoorbeeld kredietinstellingen of verzekeraars) als niet-financiële ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de CSRD vallen. Het bestaat uit verschillende belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) en vormen van informatieverschaffing, afhankelijk van of je een niet-financiële of financiële onderneming bent. Voor financiële ondernemingen zijn de openbaarmakingsvereisten afhankelijk van het type financiële onderneming. In dit geval moeten de specifieke KPI's en informatievereisten voor een vermogensbeheerder worden gevolgd (verschillende bijlagen).

De implementatie van de vereisten van artikel 8 TR was verdeeld over twee fasen. In fase 1 moesten financiële ondernemingen in kalenderjaar 2022 en 2023 bekendmaken in welke mate hun activiteiten al dan niet in aanmerking kwamen van de taxonomie (‘taxonomy-eligible’). Vanaf kalenderjaar 2024 moeten financiële ondernemingen het totale bedrag van hun op de taxonomie afgestemde activiteiten (‘taxonomy-aligned’) bekendmaken tegenover hun niet op de taxonomie afgestemde activiteiten (‘non-taxonomy-aligned’).  

Vanaf 2024 moet onze vermogensbeheerder dus volgens artikel 8 TR informatie opnemen in zijn duurzaamheidsverklaring over hoe en in welke mate zijn activiteiten op de TR zijn afgestemd. Wat is het verschil tussen activiteiten die in aanmerking komen voor de taxonomie en activiteiten die zijn afgestemd op de taxonomie? Is de formulering zo belangrijk? Ja, dat is het geval.

Taxonomy-eligible vs Taxonomy-aligned  

Taxonomy-eligible betekent dat een economische activiteit voldoet aan technische screeningscriteria van de 6 klimaatdoelstellingen:

 • beperking van klimaatverandering;  
 • aanpassing aan klimaatverandering; 
 • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;  
 • overgang naar een circulaire economie;
 • preventie en bestrijding van verontreiniging; en  
 • bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

ongeacht of die economische activiteit voldoet aan één of alle technische screeningscriteria.

Taxonomy-alignment vereist volledige naleving van alle aspecten van de TR, inclusief alle technische screeningscriteria.   

Waar onze vermogensbeheerder eerder alleen de eligibility van zijn beleggingen op het gebied van - bijvoorbeeld - het tegengaan van klimaatverandering bekend hoefde te maken, moet hij nu voor het kunnen opstellen van zijn duurzaamheidsverklaring beoordelen of deze beleggingen taxonomy-aligned zijn.  

We lichten dit toe.

Op dit moment worden voor het beperken van klimaatverandering negen hoofdthema's weergegevenals taxonomy-eligible. Elk hoofdonderwerp wordt verder gespecificeerd in talrijke subonderwerpen.
Een hoofdthema is -bijvoorbeeld -activiteit 7 bouw en onroerend goed. Subthema's zijn:

 1. Bouw van nieuwe gebouwen;
 2. Renovatie van bestaande gebouwen;
 3. Installatie, onderhoud en reparatie van efficiëntieapparatuur;
 4. Installatie, onderhoud en reparatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in gebouwen (en parkeerplaatsen bij gebouwen);
 5. Installatie, onderhoud en reparatie van instrumenten en apparaten voor het meten, regelen en controleren van de energieprestaties van gebouwen;
 6. Installatie, onderhoud en reparatie van technologieën voor hernieuwbare energie;
 7. Aankoop en eigendom van gebouwen.

Onze vermogensbeheerder rapporteerde eerder dat zijn vastgoedinvesteringen taxonomie-eligible zijn, omdat al deze investeringen vallen onder activiteit 1, de bouw van nieuwe gebouwen.  

Om taxonomy-alignment vast te kunnen stellen, zal onze vermogensbeheerder moeten controleren of al deze investeringen voldoen aan alle technische screeningscriteria van activiteit 1. Hieronder staat een vereenvoudigde en willekeurige weergave van enkele van deze criteria om je een idee te geven.

Weergave van taxonomy-alignement criteria

Om te voldoen aan taxonomy-alignment moet onze vermogensbeheerder niet alleen controleren of deze activiteiten voldoen aan alle technische screeningscriteria, maar ook of de documenten/informatie die wordt verstrekt door bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, toereikend zijn en aantonen dat de investeringen inderdaad zijn afgestemd op de taxonomie.  

Conclusie

Met andere woorden, taxonomy-alignment legt de lat aanzienlijk hoger voor deze vermogensbeheerder in vergelijking met voorgaande jaren en kan ertoe leiden dat activiteiten die voorheen werden gerapporteerd als "taxonomy eligible" niet langer als zodanig mogen worden gerapporteerd en zullen moeten worden aangepast naar "non-taxonomy aligned" omdat de activiteit niet voldoet aan alle technische screeningscrite

Wees voorbereid

Ons advies? Wees voorbereid en zorg ervoor dat je je niet enkel richt op de CSRD en daardoor de TR vergeet. De TR is namelijk net zo belangrijk als de CSRD, maar nog niet zo'n ESG-modewoord.