LEES
Risk & Compliance

De nieuwe vriend van cryptodienstverleners: Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) 

Datum:27 september 2023

Op 24 september 2020 publiceerde de Europese Commissie (EC) haar eerste voorstel voor de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR). Het voorstel is onderdeel van het Digital Finance pakket van de Europese Unie. Deze Verordening heeft als doel het reguleren van cryptomarkten binnen de EU en het opzetten van een Europees legal framework voor cryptomarkten. Daarnaast moet de verordening rechtszekerheid bieden voor cryptoactiva die op dit moment nog buiten Europese en nationale regelgeving vallen. 

Op 30 juni 2022 werd een Europees akkoord bereikt over MiCAR. Bijna een jaar later, op 9 juni 2023, werd de verordening gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Vanaf 29 juni 2023 treden de regels gefaseerd in werking. Wat betekent de komst van MiCAR voor jou? 

Inwerkingtreding en toepassingsgebied 

Nu de MiCA-verordening is aangenomen en gepubliceerd in het Publicatieblad, zullen de regels gefaseerd in werking treden vanaf 29 juni 2023: 

  • vanaf 29 juni 2023 zijn de in artikel 149, lid 4, opgesomde artikelen van toepassing; 
  • vanaf 30 juni 2024 zijn de titels III en IV van de MiCA van toepassing; en 
  • vanaf 30 december 2024 zijn de resterende artikelen van toepassing. 

De meeste bepalingen worden dus van toepassing vanaf 30 december 2024. Een uitzondering zijn de vereisten met betrekking tot stablecoins (in MiCAR aangeduid als "asset referenced tokens", ART's). 

Technische normen en gedelegeerde handelingen waarin bepaalde elementen van de MiCAR worden gespecificeerd, zullen moeten worden vastgesteld voordat de Verordening van toepassing wordt. 

MiCAR wordt van toepassing op crypto-assets die momenteel nog buiten Europese en nationale regelgeving vallen (zoals ‘payment tokens’ en ‘utility tokens’) en is relevant voor emittenten van crypto-assets en aanbieders van diensten die verband houden met crypto-assets in de EU. 

Speciale aandacht voor stablecoins 

Stablecoins (crypto-asset die gekoppeld is aan achterliggende assets, vaak de US Dollar) genieten bijzondere aandacht van overheden en toezichthouders vanwege de snelle groei en de (potentiële) rol in het internationale betalingsverkeer. Vandaar dat MiCAR met strenge voorwaarden komt voor emittenten van stablecoins en zij onder toezicht zullen komen. 

Zo  wil MiCAR consumenten meer bescherming bieden, door emittenten van stablecoins te verplichten om voldoende liquide reserves op te bouwen en te voorzien in een toereikende minimum liquiditeit. 

Niet van toepassing op NFT's 

Het is opmerkelijk dat de MiCA-verordening niet van toepassing zal zijn op Non Fungible Tokens (NFT's), tenzij de NFT's onder bestaande cryptoactiva-categorieën vallen. De Europese Commissie krijgt echter het mandaat om binnen 18 maanden een beoordeling uit te voeren en, indien nodig, met een nieuw wetgevingsvoorstel te komen om NFT's te reguleren.

Vergunning in plaats van registratie 

Op dit moment geldt voor cryptodienstverleners nog een registratieregime onder de Wwft. Na inwerkingtreding van de MiCA Verordening zullen partijen echter een vergunning nodig hebben om te mogen opereren als cryptodienstverlener. 

Hoewel MiCAR strenger is dan het huidige registratieregime onder de Wwft, biedt de komst van de Verordening ook voordelen. Zo kan een vergunning onder de MiCA Verordening ‘gepassport’ worden naar andere EU-lidstaten – met het huidige registratieregime is dat niet mogelijk. Dit biedt de kans om een grotere afzetmarkt te creëren voor Nederlandse cryptodienstverleners. 

Het is dus aantrekkelijk voor cryptodienstverleners om te beginnen met een analyse van MiCAR en tijdig met een vergunningaanvraag te starten. Alleen op die manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de ideale concurrentiepositie en het ‘first mover advantage’ ten opzichte van andere Europese en Nederlandse cryptodienstverleners. 

MiCAR en AML/Wwft 

De huidige anti-witwaswetgeving is deels al van toepassing op sommige cryptodienstverleners (aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees). 

Toch bevat de MiCA Verordening nog wat aanvullende antiwitwasmaatregelen: 

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt belast met het bijhouden van een openbaar register van cryptodienstverleners die zich niet aan de regels houden. 

Als de moedermaatschappij van een cryptodienstverlener die i) is gevestigd in een land dat voorkomt op een EU-lijst van derde landen die worden beschouwd als landen met een hoog risico op witwaspraktijken en/of (ii) voorkomt op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden, dan zal de cryptodienstverlener een verscherpte controle moeten uitvoeren in het licht van de Europese AML-wetgeving. 

Aandeelhouders en bestuurders van cryptodienstverleners zullen ook aan strengere eisen worden onderworpen, met name met betrekking tot hun lokalisatie. 

MiCA en ESG

De crypto-activa markt zal informatie af moeten gaan geven over haar milieu- en klimaatvoetafdruk. Hoe dit zal moeten, zal door de ESMA verder uitgewerkt worden. 

Er is dus niet gekozen om crypto-assets die het ‘Proof of Work’-algoritme gebruiken te verbieden, hoewel die enorme hoeveelheden energie gebruiken. 

MiCA en DORA

Ook DORA zal ook van toepassing zijn op cryptodienstverleners. DORA is een pakket van maatregelen dat digitale innovatie in de financiële sector moet bevorderen, en tegelijkertijd de daaruit voorvloeiende risico’s moet beperken. 

Lees meer over DORA 

Wat nu? 

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling in wet- en regelgeving voor cryptodienstverleners? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse Risk & Compliance nieuwsbrief.  

Ook helpen wij u graag bij de voorbereiding van een registratie- of vergunningaanvraag en de aanvraag zelf. Twijfelt u of uw bedrijfsactiviteiten onder de MiCA Verordening zullen vallen? Of weet u dat al, maar bent u benieuwd naar de impact die zo’n vergunning heeft op uw huidige bedrijfsvoering? Als specialist op het gebied van cryptodienstverlening vertellen wij u graag meer over de MiCA Verordening en de impact daarvan op uw onderneming. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.