LEES
Risk & Compliance

Nieuwe RTS onder de SFDR: een lust of een last?

Datum:18 december 2023

Op 4 december 2023 publiceerden de ETA's hun eindverslag over ontwerp-RTS over de evaluatie van PAI en informatie over financiële producten in de Gedelegeerde Verordening SFDR . Dit verslag gaat over de evaluatie van de PAI-indicatoren en de evaluatie van de informatie over duurzaamheid voor financiële producten zoals beschreven in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
In dit eindverslag wordt een aantal wijzigingen voorgesteld in de huidige gedelegeerde verordening 2022/1288.

Dit zijn, in het kort, de volgende voorgestelde wijzigingen:

 • PAI-indicatorenuit bijlage I worden, aangepast, toegevoegd en toegelicht.
 • Financiële marktpartijen die duurzame beleggingen doen, moeten de drempels of criteria openbaar maken voor de PAI-indicatoren die het financiële product gebruikt om te bepalen of de duurzame beleggingen voldoen aan het zogenaamde DNSH-principe.
 • Introductie van nieuwe transparantieverplichtingen in het geval het financiële product de intentie heeft om broeikasgassen terug te dringen.
 • De precontractuele en periodieke templates worden geherstructureerd en ingekort.

Veel veranderingen, maar wat betekent dit voor uw financiële instelling? Dat hangt af van het soort product dat je aan je klanten aanbiedt. In ons artikel over productkwalificatie vind je meer informatie over de verschillende producten. In dit artikel leggen we per productcategorie uit wat de gevolgen zijn van de wijzigingen voor precontractuele informatie.

Een recht toe, recht aan artikel 8 product

Wat bedoelen we hiermee? Dit is een product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot, maar geen (ecologisch) duurzame beleggingen doet en ook geen target heeft om de gefinancierde uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Op producten die de gefinancierde uitstoot van broeikasgassen verminderen komen we later terug.

Voor een recht toe recht aan artikel 8 product verandert er niet heel veel. De grootste impact zal het overzetten van de informatie uit het huidige precontractuele template naar het nieuwe template zijn. De ESA’s hebben namelijk een aantal wijzigingen voorgesteld in de product templates. Deze wijzigingen zouden ervoor moeten zorgen dat de templates beter leesbaar zijn voor de beleggers. Zo hebben de ESA’s de informatie uit de templates geherstructureerd, zodat herhaling van informatie voorkomen wordt. Daarnaast wordt er aan het begin van het template een dashboard geïntroduceerd zodat de belangrijkste informatie direct op de eerste pagina van het template kan worden gelezen. Als gevolg van de herstructurering en het toevoegen van het dashboard zullen de bestaande teksten daarnaast op bepaalde plekken enigszins aangepast moeten worden.

Tenslotte wordt duidelijk gemaakt dat de informatie beschikbaar moet zijn in het inline XBRL format, zodat het ook machine-readable is.

Conclusie:
Geen nieuwe verplichtingen, maar wel een administratieve impact, omdat teksten herschreven moeten worden en er een dashboard moet worden toegevoegd.

Een product dat duurzame beleggingen doet

Wat bedoelen we hiermee? Dit zijn de artikel 8 producten die naast het promoten van ecologische en/of sociale kenmerken ook deels duurzaam beleggen, zogenaamde artikel 8+ producten en producten die een duurzame doelstelling hebben, zogenaamde artikel 9 producten.

Voor deze producten, verandert er iets meer. Ook voor deze producten geldt, dat er een nieuw template beschikbaar is en dat de huidige informatie overgezet moet worden naar dit template. Daarnaast komt er een nieuwe verplichting bij voor deze producten. Op dit moment hoeft een financiële marktpartij die duurzame beleggingen doet, namelijk alleen maar aan te geven hoe zij rekening houdt met de PAI-indicatoren uit bijlage I. Straks zullen deze partijen ook een beschrijving moeten geven van de drempels en criteria die worden gebruikt om te bepalen dat de duurzame beleggingen geen significante schade toebrengen aan milieu- of sociale doelstellingen en hoe deze worden bepaald. Dit betekent dat er meer informatie over het beleggings(selectie)beleid gegeven moet worden.

Tot slot worden er door de ESA’s nieuwe PAI-indicatoren geïntroduceerd, dus financiële markpartijen die duurzame beleggingen doen, moet ook deze nieuwe indicatoren meewegen en opnemen in hun beleggings(selectie)beleid.

Conclusie:
Naast een administratieve impact, zal het beleid voor het beoordelen of een belegging duurzaam is, ook aangepast moeten worden.

Een product met een doelstelling om broeikasgassen terug te dringen

Wat bedoelen we hiermee? Dit zijn artikel 8, 8+ of 9 producten, die een gefinancierde uitstoot van broeikasgassen willen verminderen. Een voorbeeld zijn producten die  pad naar netto nul in 2050 hebben.

Voor deze producten verandert er heel erg veel. Naast de hierboven genoemde extra administratieve impact en extra verplichtingen als er duurzame beleggingen worden gedaan, worden er nieuwe verplichtingen geïntroduceerd.

Als eerste worden er aanvullende openbaarmakingverplichtingen geïntroduceerd als het product een doelstelling heeft om broeikasgassen terug te dringen. De ESA’s hebben geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen de behoefte aan gedetailleerde, beslissingsgerichte openbaarmakingen voor professionele beleggers en de behoefte aan begrijpelijke, samengevatte informatie die geschikt is voor particuliere beleggers. Om die reden, moet er in verschillende documenten informatie worden verstrekt over de doelstelling om broeikasgassen te verminderen:

 1. In de precontractuele informatie (bijlage II en III) moet gemakkelijk leesbare informatie worden verstrekt. Deze informatie moet ervoor zorgen dat beleggers het begrijpen:
  • wat de uitkomst van het product beoogt te bereiken
  • het ambitieniveau van het financiële product, met name wat betreft de afstemming van de doelstelling op de reductiedoelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.
  • hoe de beleggingsstrategie zal helpen de doelstelling(en) te verwezenlijken
 2. In de periodieke verslagen (bijlagen IV en V) moet informatie worden opgenomen over de voortgang van de emissiereductiedoelstelling. Deze verslagen moeten investeerders informatie geven over:
  • de voortgang die tot dan toe is gemaakt
  • hoe de beleggingsstrategie heeft bijgedragen aan deze vooruitgang
  • potentiële vertragingen bij het behalen van de doelstelling(en) en de mogelijke noodzakelijke aanpassingen die gedaan moeten worden
 3. Op de website moet meer gedetailleerde informatie worden geplaatst als aanvulling op de precontractuele en periodieke openbaarmakingen. Zowel in de precontractuele informatie als in de periodieke verslagen moeten kruisverwijzingen naar de website worden opgenomen.

Ambitieniveau en resultaat

De financiële marktdeelnemer moet zijn ambitieniveau visueel weergeven, zowel in figuren als in tabellen. Daarbij moet hij zijn uitgangssituatie, zijn tussentijdse doelen en zijn einddoel aangeven. Belangrijk is dat als de looptijd van het product langer is dan vijf jaar, er maximaal vijf jaar tussen de verschillende tussendoelen zit.

 Doelstellingen voor broeikasgasemissiereductie  
Basisjaar  Emissiereductie in procenten ten opzichte van het referentiejaar (als % van de broeikasgasemissies)  
[Basislijnjaar]  [Datum van verwachte verwezenlijking van tussentijds doel]  [Kolommen voor andere tussendoelen toevoegen, indien van toepassing]  [Datum waarop het einddoel naar verwachting wordt bereikt].  
[Gefinancierde broeikasgasemissies uitgedrukt in tCO2-eq/€M, exclusief verwijdering en opslag van broeikasgassen en kredieten,  -[x]%  -[y]%  -[z]%  
investeringen exclusief overheidsobligaties] [ WAARDE] tonCO2-emissies per miljoen euro geïnvesteerd exclusief overheidsobligaties        
[Alleen staatsobligaties, exclusief koolstofverwijdering en -opslag en koolstofkredieten] [ WAARDE] tonCO2-emissies per miljoen euro geïnvesteerd in staatsobligaties  -[x]%  -[y]%  -[z]%  
Voorbeeld van verplichte tabel

Bovenstaande waardes mogen slechts op één manier worden berekend, namelijk in termen van gefinancierde broeikasgasemissies. Waarbij alleen de bruto broeikasgademissie mag worden weergegeven. Daarnaast is bepaald dat de doelstellingen voor de vermindering van de broeikasgasemissies worden vastgesteld op basis van alle relevante beleggingen. Hieronder vallen altijd beleggingen in de volgende activaklassen: beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties, staatsobligaties, bedrijfsleningen en niet-beursgenoteerde aandelen, projectfinanciering, commercieel onroerend goed, hypotheken en autoleningen. Er morgen ook financiële producten uit andere activaklassen aan deze lijst worden toegevoegd. Dit mag als de financiële marktpartij de beleggingen als relevant beschouwt en de standaard of methodologie die daarbij wordt gebruikt openbaar maakt.

Beleggingsstrategie

Zoals hierboven aangegeven, moet de financiële marktpartij aangeven hoe de beleggingsstrategie bijdraagt aan het behalen van de reductiedoelstelling. Er zijn verschillende aanpakken mogelijk:

 • Hervedeling van de beleggingen: beleggingen met een hoge broeikasgasuitstoot worden vervangen door beleggingen met een lagere uitstoot.
 • Vermindering van de actuele uitstoot: de uitstoot van de beleggingen wordt verminderd gedurende de looptijd van de beleggingen, door te investeren in activa (bijvoorbeeld bedrijven, projecten of overheden) waarvan wordt verwacht dat ze de broeikasgasemissies van hun activiteit zullen verminderen.
 • Engagement: door samen te werken met bedrijven waarin wordt geïnvesteerd om hun beslissingen te beïnvloeden zodat de uitstoot van broeikasgassen wordt verlaagd.
 • Overig: een strategie die de financiële marktpartij zelf mag bepalen.

Overigens kunnen ook meerdere aanpakken van toepassing zijn op een product. De informatie over de reductiestrategie moet via een “tick the box” worden weergegeven, zodat beleggers eenvoudig producten met elkaar kunnen vergelijken.

Website
Zoals hierboven aangegeven, moet er op de website zeer gedetailleerde informatie komen over de reductiedoelstelling. Allereerst, moet de website uit de precontractuele informatie een op een overgenomen worden op de website. Daarnaast moet er nog gedetailleerde informatie opgenomen worden over de doelstellingen en de berekeningen. Dit moet aan de hand van een verplicht aantal kopjes. 

Conclusie:
Er worden gedetailleerde en vergaande verplichtingen geïntroduceerd voor producten die broeikasgassen willen verminderen.

Hoe nu verder?

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regels inwerking gaan treden. Onze verwachting is dat dit nog even gaat duren. Om op de hoogte te blijven wanneer dit zal gaan gebeuren, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze wordt maandelijks verstuurd met al het relevante Risk & Compliance nieuws

De inspanningen die van je verwacht worden zijn het grootst als jouw product nu al targets heeft vastgesteld om de gefinancierde broeikasgassen te verminderen, of dat je dit wilt gaan doen. Verdiep je dan alvast goed in de nieuwe regels. Hier kan Projective Group je altijd mee helpen. Wil je weten hoe? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.