LEES
Risk & Compliance ESG & Duurzaam financieren

Politiek akoord bereikt over de definitieve tekst van CSDDD: Een bitterzoete overwinning?

Datum:3 april 2024

Op 14 december 2023 bereikten het Europees Parlement (EP) en de Europese Raad een voorlopig akkoord over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD/CS3D). Normaal gesproken zijn de officiële stemmingen die volgen slechts een formaliteit. Maar na het voorlopige politieke akkoord trokken landen als Duitsland, Italië en Frankrijk hun steun terug. Dit maakte het onzeker of er een richtlijn zou worden geïmplementeerd om grote bedrijven te dwingen mensenrechtenschendingen en milieuschade aan te pakken. Het verzet tegen de ontwerpwet werd aangewakkerd door Duitsland, dat al een nationale wet inzake zorgvuldigheidseisen voor de toeleveringsketen  heeft, en lobbygroepen voor het bedrijfsleven, die vreesden dat de richtlijn extra bureaucratische druk op bedrijven zou leggen en aansprakelijkheidsrisico's met zich mee zou brengen.
 Dit maakte het onzeker of er een richtlijn zou worden geïmplementeerd om grote bedrijven te dwingen mensenrechtenschendingen en milieuschade aan te pakken. Het verzet tegen de ontwerpwet werd aangewakkerd door Duitsland, dat al een nationale wet inzake zorgvuldigheidseisen voor de toeleveringsketen heeft, en lobbygroepen voor het bedrijfsleven, die vreesden dat de richtlijn extra bureaucratische druk op bedrijven zou leggen en aansprakelijkheidsrisico's met zich mee zou brengen.

Op 15 maart 2024 stemde de ER na zware en langdurige onderhandelingen uiteindelijk in met de richtlijn. De Commissie Juridische Zaken van het EP volgde snel door de compromistekst op 19 maart 2024 goed te keuren. De CSDDD zal nu worden doorgestuurd naar de plenaire vergadering van het EP in april 2024 voor formalisering door middel van een stemming. De Europese Commissie zal een vergelijkbaar tijdschema volgen voor het formaliseren van de CSDDD. We verwachten dat dit proces soepeler zal verlopen dan de stemming op de ER, omdat de ontwerptekst van het EP strengere verplichtingen bevat dan de compromistekst waarover de Europese Raad heeft onderhandeld.

Deze richtlijn legt ‘zeer grote’ ondernemingen een inspanningsverplichting op om milieu- en mensenrechten due diligence uit te voeren in hun ‘keten van activiteiten’. In ons artikel van 21 juni 2023 behandelden we de verwachte discussiepunten, toen was al duidelijk dat de finale tekst van de CSDDD nog (lang) niet in kannen en kruiken was. Desondanks was duidelijk dat due diligence op het gebied van ESG onvermijdelijk was, hoewel de exacte vorm nog onzeker bleef.

Deze richtlijn verplicht 'zeer grote' ondernemingen om zorgvuldigheid te betrachten op het gebied van milieu en mensenrechten in hun 'keten van activiteiten'.

De CSDDD legt vergaande verplichtingen op aan ondernemingen die in scope zijn. Het is daarom van belang om op tijd bekend te raken met de verplichtingen en goed te begrijpen hoe deze in je bedrijfsvoering doorwerken. Immers niet-naleving kan hoge kosten en ernstige reputatieschade met zich meebrengen. In dit artikel behandelen wij de uitkomst van de onderhandelingen met betrekking tot de eerdergenoemde discussiepunten. Voor meer achtergrondinformatie over de CSDDD verwijzen we je graag naar de Wiki-pagina.

Uitkomst van CSDDD onderhandelingen

Scope

De CSDDD kent een beperkte reikwijdte voor ondernemingen die direct onder de richtlijn vallen. De richtlijn is enkel van toepassing op ‘zeer grote’ ondernemingen. Doordat de drempelwaarden drastisch omhoog zijn geschroefd als uitkomst van de onderhandelingen, is slechts 0.05% van de Europese ondernemingen in scope. Maar, doordat de richtlijn bepalingen bevat over de keten van activiteiten, krijgen indirect andere ondernemingen die niet in scope zijn, toch te maken met informatieverzoeken en maatregelen van ondernemingen die wel onder de reikwijdte vallen (als ze directe zakenpartner zijn).

In de compromistekst is afgestapt van de ‘hoog risico-sector’-benadering. Dit betekent dat ondernemingen uit bepaalde 'risicosectoren' niet meer onder de reikwijdte van de CSDDD vallen indien zij een totale netto-omzet van meer dan 40 miljoen EUR hebben, waarvan ten minste 20 miljoen EUR in deze 'risicosectoren' wordt gegenereerd, en meer dan 250 werknemers in dienst hebben. De tekst bevat wel een herzieningsclausule om mogelijk in de toekomst alsnog deze benadering te hanteren. De berekening van de drempelwaarden blijft voorzien op bedrijfsgroepsniveau, gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening van de groep. De drempelwaarden voor werknemers en netto-omzet worden tevens vermeld als een van de kwesties in de herzieningsclausule van de compromistekst, waardoor deze later opnieuw kunnen worden vastgesteld.

De compromistekst bevat ook een gefaseerde uitvoering (van toepassing vanaf het moment dat de CSDDD in werking treedt), die er als volgt uitziet:

EUNiet-EUWanneer
Ondernemingen met meer dan 5000 werknemers en een omzet van €1500 miljoenOndernemingen met een omzet van meer dan €1500 miljoen gegenereerd in de EU3 jaar na de inwerkingtreding van CSDDD
Ondernemingen met meer dan 3000 werknemers en een omzet van €900 miljoenOndernemingen met een omzet van meer dan €900 miljoen gegenereerd in de EU4 jaar na de inwerkingtreding van CSDDD
Ondernemingen met meer dan 1000 werknemers en een omzet van €450 miljoenOndernemingen met een omzet van meer dan €450 miljoen gegenereerd in de EU5 jaar na de inwerkingtreding van CSDDD
Franchises die wereldwijd 22,5 miljoen royalty's ontvangen en wereldwijd meer dan 80 miljoen netto-omzet genererenFranchises die 22,5 miljoen royalty's ontvangen in de EU en meer dan 80 miljoen netto-omzet genereren in de EU5 jaar na de inwerkingtreding van CSDDD

Keten van activiteiten

De term 'value chain" is geschrapt. De finale tekst hanteert de definitie die is gegeven door de ER, namelijk 'keten van activiteiten'. Deze definitie omvat upstream-zakenpartners en, in beperkte mate, downstream-zakenpartners.[1] De fase waarin het gebruik van producten en/of diensten plaatsvindt, is uitgesloten en de downstream-keten omvat alleen directe downstream-zakenpartners.

Upstream

De keten van activiteiten moet de activiteiten omvatten van de upstream zakelijke partners van een bedrijf die verband houden met de productie van goederen of het leveren van diensten door de onderneming; dit is inclusief het ontwerp, de winning, het voorzien, de productie, het transport, de opslag en de levering van grondstoffen, producten of onderdelen van de producten, en de ontwikkeling van het product of dienst.

Downstream

De keten van activiteiten van de downstream zakenpartner moet de activiteiten omvatten die verband houden met de distributie, het transport en de opslag van het product waarbij de zakenpartners deze activiteiten rechtstreeks voor of namens de onderneming uitvoeren op basis van contractuele afspraken. De ontmanteling-, recycling, compostering- en stortingfase zijn bij de laatste onderhandeling tevens geschrapt.

Ook mag de keten van activiteiten niet het verspreiden, transporteren, opslaan en verwijderen van een product omvatten dat al onderworpen is aan de uitvoercontrole van een lidstaat (bijvoorbeeld wapens).

Transitieplan

Bedrijven moeten een transitieplan implementeren in overeenstemming met het CSRD om klimaatverandering tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel en de strategie in lijn zijn met de overgang naar een duurzame economie en met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C, zoals beschreven in het Akkoord van Parijs.

Om dubbele rapportageverplichtingen van de CSRD te vermijden (zie ESRS E1-1), zijn ondernemingen die voldoen aan de CSRD vrijgesteld van de verplichting om een klimaattransitieplan aan te nemen. De klimaat gerelateerde verplichting van de CSDDD is dus direct gekoppeld aan de CSRD. Echter, de CSDDD gaat aanzienlijk verder dan enkel transparantie door ondernemingen te verplichten: (i) een gedetailleerd Klimaatplan aan te nemen, en (ii) het Klimaatplan daadwerkelijk op best efforts-basis uit te voeren. CSRD rapporteringsplichtige ondernemingen zijn compliant als zij transparantie bieden: ‘nee’ is ook een optie. Als je onder de CSDDD valt, is er geen ontkomen aan; je moet er echt serieus werk van maken.

Om dubbele rapportageverplichtingen van de CSRD te vermijden, zijn bedrijven die voldoen aan de CSRD vrijgesteld van de verplichting om een klimaattransitieplan aan te nemen.

Het overgangsplan moet de volgende elementen bevatten:

 • klimaatdoelstellingen met een tijdsgebonden karakter
 • een beschrijving van geïdentificeerde mechanismen voor het koolstofarm maken van de economie en geplande kernacties,
 • een verklaring en kwantificering van de investeringen en financiering ter ondersteuning van de uitvoering van het overgangsplan.
 • een beschrijving van de rol van de raad van bestuur, het management en de toezichthoudende organen van de onderneming met betrekking tot het overgangsplan.

Elke 12 maanden moet de onderneming het transitieplan bijwerken en informatie bevatten over de gemaakte progressie met het oog op behalen van haar doelstellingen.

In de compromistekst is de verplichting geschrapt voor ondernemingen binnen de reikwijdte van de CSDDD met meer dan 1000 werknemers om de voortgang van het transitieplan te koppelen aan financiële prikkels voor leden van de bestuurs-, management- of toezichtsorganen.

Financiële sector

De definitie van 'activiteitenketen' impliceert voor gereguleerde financiële ondernemingen dat alleen de upstreamketen van activiteiten binnen het toepassingsgebied van de richtlijn en de eigen bedrijfsactiviteiten van de onderneming vallen. Dit betekent dat de financiële sector niet is uitgesloten! Bovendien is de financiële sector onderhevig aan een specifieke bepaling waarbij de EC binnen twee jaar na inwerkingtreding verslag moet indienen bij het EP en de ER over de noodzaak van aanvullende due diligence eisen die zijn afgestemd op de kenmerken van de financiële sector, evenals de impact daarvan.Voor het overige zijn de verplichtingen voor gereguleerde financiële instellingen dezelfde als voor andere ondernemingen.

Zorgplicht bestuurders

De zorgplicht voor bestuurders om rekening te houden met de gevolgen van hun beslissingen voor duurzaamheidskwesties is volledig geschrapt. Maar dat neemt niet weg dat andere regelgeving hier reeds in voorziet/kan voorzien.

De bepaling van het EV met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid is grotendeels intact gebleven. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat een bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die aan een natuurlijke of rechtspersoon wordt toegebracht, op voorwaarde dat:

 • de vennootschap opzettelijk of door nalatigheid de verplichtingen van de artikelen 7 en 8 CSDDD niet nakomt; en
 • als gevolg van een nalatigheid zoals genoemd onder a) schade wordt toegebracht aan de juridische belangen van de natuurlijke of rechtspersoon.

Bedrijven die hebben deelgenomen aan bedrijfs- of multistakeholderinitiatieven, of die derden hebben gebruikt voor verificatie of contractuele clausules hebben bedongen met zakenpartners, kunnen nog steeds aansprakelijk worden gesteld in overeenstemming met dit artikel. Een bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als de overtreding uitsluitend is veroorzaakt door een zakenpartner of een andere speler in de keten van activiteiten.

Practice what you preach

Het kan jaren duren voordat een bedrijf alle risico's binnen de keten van activiteiten in kaart heeft gebracht, gezien de uitdagingen bij het verkrijgen van duurzaamheidsinformatie en de tijd die nodig is om vastgestelde misstanden te corrigeren of te beëindigen. In de tussentijd kunnen bestaande  soft law-instrumenten een waardevolle leidraad vormen voordat de CSDDD van kracht wordt. Bestaande soft law normen zijn ook opgenomen in de bedrijfsstrategieën en investeringsbeslissingen van multinationale ondernemingen en institutionele investeerders wereldwijd.Om te kunnen voldoen aan de CSDDD, zullen em> in scope ondernemingen de volgende punten moet implementeren:

Integratie van due diligence op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten in het inkoopbeleid.

 • Identificatie van schadelijke effecten op mensenrechten en het milieu in de ketens.
 • Voorkomen of verminderen van (potentiële) negatieve effecten in de keten van activiteiten.
 • Beëindiging of minimaliseren van daadwerkelijke negatieve effecten.
 • Opzetten en onderhouden van een klachtenprocedure voor arbeidsrechten in de ketens.
 • Monitoring van de effectiviteit van beleid en maatregelen voor due diligence.
 • Openbare communicatie en rapportage over het uitgevoerde due diligence-proces.
 • Instelling van duurzaam leiderschap en governance, inclusief duidelijke rol- en procesbeschrijvingen, en het oprichten van duurzaamheidswerkgroepen en -comités.
 • Materiële beoordeling om belangrijke duurzaamheidsthema's te identificeren en prioriteren.
 • In kaart brengen, betrekken en prioriteren van ketens, met nadruk op strategische en risicovolle leveranciers.
 •  Nauwkeurige gegevensverzameling en rapportage over duurzaamheid, overweeg het gebruik van gespecialiseerde software voor grotere organisaties. Denk ook aan archivering, versiebeheer en governance voor continue rapportage. Due diligence is immers voortdurend aan de gang en is een wederkerig en dynamisch proces dat inspeelt op veranderingen.

Inzicht in ketenrisico's leidt tot kostenbesparingen en minimaliseert negatieve effecten. Door verantwoordelijkheid te nemen voor negatieve effecten in de keten, dragen ondernemingen bij aan de groeiende vraag naar transparantie en duurzaamheid, wat leidt tot een betere reputatie en het vertrouwen van klanten, investeerders en andere belanghebbenden, terwijl het ook nieuwe zakelijke kansen en partnerschappen kan genereren die de positie van de onderneming versterken.

Hoe kan Projective Group helpen?

Hoewel de compromistekst veel voorstanders van de CSDDD teleurstelt, vertegenwoordigt het nog steeds een aanzienlijke vooruitgang in het regelgevend kader voor duurzaam corporate governance in Europa. De nieuwe regels behouden het kernconcept van verplichte due diligence op het gebied van duurzaamheid, waarbij bedrijven worden verplicht om negatieve effecten op mensenrechten of het milieu van hun activiteiten wereldwijd te identificeren - en te voorkomen, beëindigen of te verminderen.

Ondanks dat de CSDDD misschien niet dezelfde daadkracht en reikwijdte heeft behouden, markeert het nog steeds een vooruitgang in het bevorderen van ESG binnen de EU. Alle ogen zijn nu gericht op het EP om te zien of het de positie inneemt dat enige vorm van overeenkomst beter is dan geen overeenkomst. We voorzien geen verdere obstakels en verwachten dat de CSDDD in deze vorm wordt gepubliceerd. Hoewel de eerste bedrijven pas in 2027 moeten rapporteren over hun inspanningen op het gebied van due diligence, vergt het begrijpen en in kaart brengen van ketens tijd en toewijding - soms zelfs jaren. Een grondige voorbereiding is dan ook van cruciaal belang om aan de vereisten te voldoen en compliant te worden. Meer informatie over onze diensten met betrekking tot CSDDD.

Vanaf eind mei starten we een reeks CSRD webinars in het Nederlands. De onderwerpen worden later bekendgemaakt. Wil je op de hoogte blijven? Voel je vrij om je vooraf in te schrijven voor de webinars via de volgende link:


[1]
Dit zijn juridische entiteiten (i) waarmee de onderneming een commerciële overeenkomst heeft met betrekking tot de activiteiten, producten of diensten van de onderneming of waaraan de onderneming diensten verleent (directe zakenpartner)), of (ii) die zakelijke activiteiten uitvoeren die verband houden met de upstream keten van activiteiten van de onderneming (indirect zakenpartner).