Het is geen verrassing dat de wereld van CASP's (Crypto Asset Service Providers) snel gaat veranderen met de komst van  MiCAR. In ons vorige artikel vertelden we je over de introductie van MiCAR, de vergunningplicht die de verordening met zich meebrengt en de bijbehorende vereisten.

Maar wist je dat je als vergunninghoudende financiële instelling straks ook cryptoactivadiensten kunt aanbieden zonder een volledige MiCAR-vergunning te hoeven aanvragen? Als beleggingsonderneming bijvoorbeeld, kun je op basis van de huidige MiFID-vergunning bepaalde cryptoactivadiensten notificeren. Je kunt deze dan zonder volledige vergunningaanvraag aanbieden. We leggen je uit hoe dit precies werkt. 

Notificatie of vergunning?

Titel V van MiCAR bevat de vereisten waaraan een CASP moet (blijven) voldoen om een of meer cryptoactivadiensten te mogen aanbieden. Allereerst is een vergunning of notificatie vereist. Wat is het verschil?

 • Notificatieplichtigen: Bepaalde financiële entiteiten die al onder een bestaand vergunningregime bepaalde bancaire, beleggings- of betaaldiensten mogen aanbieden, kunnen notificeren voor het aanbieden van cryptoactivadiensten.
 • MiCAR vergunningplichtigen: Andere partijen die cryptoactivadiensten willen (blijven) aanbieden, moeten een vergunning aanvragen.

MiCAR-vergunning

Om met de tweede groep te beginnen, de zogenaamde ‘nieuwkomers’ die cryptoactivadiensten willen aanbieden en partijen die op dit moment al cryptoactivadiensten aanbieden. Dat kunnen diensten zijn die nu nog niet gereguleerd zijn, maar ook aanbieders van bewaarportemonnees of cryptowisseldiensten die onder het huidige AMLD/Wwft registratie regime vallen. Zij moeten een MiCAR-vergunning aanvragen en in principe het volledige vergunningstraject doorlopen.  

Voor reeds bij DNB geregistreerde CASP’s en vergunninghoudende elektronisch geldinstellingen (EGI’s), beleggingsondernemingen en betaaldienstaanbieders gelden lichtere eisen. Zij hoeven bijvoorbeeld reeds verstrekte informatie in het eerdere registratie- of vergunningstraject niet opnieuw bij de toezichthouder in te dienen, mits deze informatie actueel is. Vraag is wel wie dat bepaalt en wanneer in het proces dit wordt beoordeeld.

Tijdens het AFM-seminar van 25 januari met betrekking tot MiCAR, communiceerde de AFM dat de doorlooptijd van een vergunningaanvraag in het meest gunstige scenario minimaal 5 maanden bedraagt. De AFM heeft dit op haar website toegelicht met een uitgebreide tijdlijn. Dit lijkt ons ambitieus als we kijken naar de behandelduur van andere vergunningaanvragen door de AFM. Wij voorzien dat een MiCAR-vergunningstraject in de praktijk circa 9 maanden zal duren.

MiCAR-notificatie

Bepaalde financiële entiteiten die reeds over een andere vergunning beschikken kunnen, onder bepaalde voorwaarden, cryptoactivadiensten aanbieden na een notificatieprocedure. Zij hoeven geen MiCAR-vergunning aan te vragen. Dit notificatieregime geldt voor de volgende vergunde financiële entiteiten:

 • Kredietinstellingen of banken
 • Centrale effectenbewaarinstellingen
 • Beleggingsondernemingen.
 • Instellingen voor elektronisch geld (EGI)
 • ICBE-beheerders of AIFDM-beheerders.
 • Marktexploitanten.

Alleen voor kredietinstellingen geldt dat er geen beperking is aan de soorten cryptoactivadiensten die na de notificatieprocedure aangeboden mogen worden. Zij mogen dus alle tien verschillende cryptoactivadiensten (artikel 3 MiCAR) aanbieden.

Voor de andere financiële entiteiten die mogen notificeren, geldt een beperking. Die houdt in dat zij alleen de cryptoactivadienst mogen aanbieden die vergelijkbaar is met de reeds vergunde activiteit. Zo zal ontvangst en doorgifte van cryptoactivaorders namens cliënten gelijkwaardig worden geacht aan het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten conform het MiFID-regime. En een EGI mag alleen cryptoactivadiensten aanbieden ten aanzien van de e-moneytokens (cryptoactivum onder MiCAR) die zij zelf heeft uitgegeven (bewaren en beheren van cryptoactiva en cryptoactivaoverdrachtdiensten).

Bij notificatie hoeven deze partijen geen informatie aan de AFM te verstrekken die in het eerdere registratie- of vergunningstraject aan de toezichthouder is verstrekt, mits die informatie ongewijzigd is. Het is aan de financiële entiteiten om uitdrukkelijk aan te geven dat eventuele eerder verstrekte informatie nog steeds actueel is.

Cryptoactivadiensten door beleggingsondernemingen

Negen van de tien cryptoactivadiensten zijn zo verwoord dat het gemakkelijk is om te zien aan welke MiFID (neven)dienst zij gelijkwaardig moeten zijn. Het enige verschil is immers dat MiCAR-diensten om cryptoactiva gaan en MiFID-diensten om financiële instrumenten. Een beleggingsonderneming kan dus op basis van de huidige MiFID-vergunning bepalen voor welke cryptoactivadiensten zij kan opteren voor notificatie en voor welke andere diensten een MiCAR-vergunning moet worden aangevraagd. 

Cryptoactivadiensten door fondsbeheerders

UCITS- en AIFMD-beheerders mogen vergelijkbare cryptoactivadiensten aanbieden als die waarvoor ze reeds een vergunning hebben, (de zogenaamde MiFID top-up). Voor dit type financiële entiteit gaat het om:

 • Ontvangst en doorgifte van cryptoactivaorders;
 • Adviesverlening over cryptoactiva.
 • En het beheren van cryptoactivaportefeuilles

Benodigde informatie voor een notificatie

Alle financiële entiteiten die voor een notificatie in aanmerking komen, moeten dezelfde informatie aanleveren bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. Het kan zijn dat sommige informatie niet relevant is voor de specifieke cryptoactivadienst waarvoor genotificeerd wordt. Zo is voor het ontvangen en doorgeven van orders in cryptoactiva geen informatie nodig over het bewaring- en beheerbeleid.

Veel informatie die aan de toezichthouder moet worden verstrekt bij een notificatie zal reeds aanwezig zijn vanwege de bestaande dienstverlening. Wel moet deze worden aangepast om (ook) voor cryptoactiva relevant te zijn. De AFM zal in eerste instantie een zogenaamde ‘completeness check’ uitvoeren, waarbij zij, indien nodig, ook andere vragen kan stellen.

Het is raadzaam om voldoende tijd te besteden aan het businessplan met betrekking tot de aan te bieden cryptoactivadiensten, omdat dit de basis is voor de andere informatie en documentatie. Het is onze ervaring dat het opstellen van het businessplan vaak leidt tot een aanpassing of concretisering van de opzet en inrichting van de activiteiten en/of organisatie. Met andere woorden: het is van essentieel belang om de cryptoactivadienst die u wilt aanbieden direct juist te kwalificeren. Hier kunnen wij je bij helpen.

Tijdlijn

De AFM geeft aan dat vanaf april/mei 2024 aanvragen van een MiCAR-vergunning of MiCAR-notificaties kunnen worden ingediend, ook al zijn de laatste RTS’en/richtsnoeren dan nog niet finaal dan wel bekend. De toezichthouder benadrukt de noodzaak van een pragmatische benadering in deze, ook hier kunnen wij bij helpen.

Wat nu?

Wij helpen organisaties bij de voorbereiding van een notificatie- of vergunningaanvraag en bij het indienen van de aanvraag. Twijfel je of de bedrijfsactiviteiten onder MiCAR vallen? Of ben je benieuwd naar de impact van de vergunning op de huidige bedrijfsvoering? Als specialist op het gebied van cryptodienstverlening vertellen wij je graag meer over de MiCAR en de impact daarvan. Neem hiervoor geheel vrijblijvendcontact met ons op.

Maar ook na de notifcatie- of vergunningaanvraag is het werk niet gedaan. Een cryptovergunning brengt allerlei vereisten met zich mee. Onze compliance software Ruler helpt je inzicht te krijgen in deze vereisten. Lees hier meer over Ruler .

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor financiële entiteiten, waaronder cryptodienstverleners? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.